งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 000378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ศรีบุญชัย
2. เด็กหญิงสุภัสตรา    ชินวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา    นามน้อย
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    อันธิชัย
5. เด็กหญิงมัสยา    จุมพลมา
6. เด็กหญิงรัตนาพร    บุญถม
7. เด็กหญิงศศิธร    ลิวไธสง
8. เด็กหญิงภิรดา    มาตรพรมราช
1. นางบัวแก้ว    ทรงศิลา
2 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรัทธาคลัง
2. เด็กหญิงปิยะพร    ภูชมชื่น
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นนทะศรี
4. เด็กหญิงมนทิรา    เพียงเกตุ
5. เด็กหญิงสุกัญญา    สีหา
6. เด็กหญิงธัญญาพร    ภูชมชื่น
1. นายวัลลภ    ประวาระณะ
2. นางสุรพิน    รักษาพันธ์
3. นางสาวสาวิตรี    บุตรมาตร
3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวงศกร    พันทองหล่อ
2. เด็กหญิงมนัสดี    ชัยอินศูนย์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    พวงศรีเคน
4. เด็กหญิงปัญจมา    ปาละโค
5. เด็กหญิงอริสรา    ปัตติลาพัง
6. เด็กหญิงรัชนก    ไพจันทึก
1. นางสาวกฤษราภรณ์    ภูศรี
2. นางลัดดา    อาปัดชิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................