งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 000377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทัศน์    เบิกบาน
2. เด็กชายสุพะนิช    ปัสโก
3. เด็กชายคำพันธ์    พันสถาน
4. เด็กชายพลวัตร    ไปรณรงค์
5. เด็กหญิงภควรรธน์    คำจันทร์วงษ์
6. เด็กหญิงทัศนีวรรณ    จูสันเทียะ
7. เด็กหญิงดวงนภา    อ่วมสันเทียะ
8. เด็กหญิงอนุธิดา    กิ้นบุราณ
9. เด็กชายกาญจนา    มาลาวรรณ
10. เด็กชายสิมิหลา    อองบางน้อย
1. นางไพฑูรย์    ยิ่งยืน
2. นางภัทรพร    ปินะภา
3. นายศิริพรรณ    ละครแก้ว
2 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    สารสมัคร
2. เด็กชายอรรถพล    แก้วกองสี
3. เด็กชายอานุ    พูลวงษ์
4. เด็กชายพิศิษฐ์    เอี่ยมกลาง
5. เด็กหญิงเรนุกา    พรมพิมล
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์    พรมพิมล
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ชิดทอง
8. เด็กหญิงวันจิรา    พันธ์สีภูมิ
1. นางบุญร่วม    ศรีสุนารถ
2. นางธนิดา    ปะระทัง
3. นายชูผกา    ประจะเนย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................