งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 000376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปัฐน์    วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    แวงดงบัง
3. เด็กชายฤทธิเกียรติ    โคตรสีภูมิ
4. เด็กหญิงสิตานัน    เสียงล้ำ
5. เด็กชายกิตติภูมิ    กฐินเทศ
6. เด็กหญิงอาทิติยา    แผงบุดดา
7. เด็กชายเมธาพนธ์    หมายงาม
8. เด็กหญิงพีรดา    แก้วนรา
1. นางสาวอรพรรณ    นนทไชย
2. นางสาวน้ำฝน    ดำหรื่อ
3. นางสาวอลิษา    กิจชำนาญ
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงญานาธร    ปะมะโน
2. เด็กชายศิริวัฒน์    โนนพล
3. เด็กชายวิศรุต    โนนพล
4. เด็กชายภานุพันธ์    สักกุนัน
5. เด็กชายสายันต์    พันอินจ่อง
6. เด็กหญิงรุ่งธิดา    ประทุมโม
7. เด็กหญิงศรีสุนันท์    คณะโท
8. เด็กหญิงสุจิตตา    บุระภักดิ์
1. นางสาวอารยา    พันธุ์บุบผา
3 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    เม็ดไธสง
2. เด็กชายธนากร    สะเดา
3. เด็กชายนัฐพฤทธิ์    จำปามูล
4. เด็กชายอดิศักดิ์    ยางหงษ์
5. เด็กชายอนุรินทร์    สร้างนานอก
6. เด็กหญิงกุสุมา    เกิดไธสง
7. เด็กหญิงจันทิมา    เกิดไธสง
8. เด็กหญิงนุชนภา    ปิติลาพัง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุญเจริญ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปะติตัง
1. นางทิพวัลย์    บำรุง
2. นายพินิจ    บำรุง
3. นางธนัญชนก    ศิริไพบูลย์
4 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ปะระนัง
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    มาสุขา
3. เด็กหญิงระวิวรรณ    กัลยาลือ
4. เด็กหญิงสุนันทา    ปัจตาลาละ
5. เด็กหญิงพรรณิภา    ภุลสิงห์
6. เด็กชายอภิสิทธิ์    ดำรงกิจเจริญ
7. เด็กชายธนดชติ    สีหาโบราณ
8. เด็กชายอนิรุต    เลิศสีดา
9. เด็กชายวัชรพล    ปัดตาลาคะ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปัดตาปัดโต
1. นายสุรสิทธิ์    ปินะเล
2. นางทัศน์วรรณ    พันธ์วงษ์
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ยอดสง่า
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ล่อดงบัง
3. เด็กหญิงจินดาหรา    จัตวี
4. เด็กหญิงเปียวดี    เทพสถิต
5. เด็กชายปิยะราช    ล่อดงบัง
6. เด็กชายสิทธิโชค    แน่นชารี
7. เด็กชายธีระพล    ตาตะนันท์
8. เด็กชายยุทธพล    หารฮุย
1. นางโสภา    คุณโน
2. นายสมบัติ    คุณโน
3. นางสาวปริชาติ    อินทศิลา
6 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชฎาพร    ยะมะหาญ
2. เด็กหญิงอพิศรา    เผ่าเวียงคำ
3. เด็กชายอรรถชัย    วังเวียง
4. เด็กชายปานจิตร    แพงพงษ์มา
5. เด็กชายวรากร    น้อยจันวงษ์
6. เด็กชายกฤษฎา    นะวงษ์
7. เด็กหญิงทักษิณา    บุญสวาย
8. เด็กหญิงลลิตา    ศรจันทร์
1. นางนางพิกุล    ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวภัทราวรรณ    สอนวงษ์แก้ว
7 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทวีคูณ    ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงสิริกัลยา    ขัติยะ
3. เด็กหญิงนันทิดา    นนยะโส
4. เด็กหญิงอภิญญา    เคนสุโพธิ์
5. เด็กหญิงศรัญพร    นามสมบูรณ์
6. เด็กหญิงขนิษฐา    โยวะ
7. เด็กหญิงนพาพร    ภิรมณ์ไกรภักดิ์
8. เด็กหญิงนริศรา    บุญมี
1. นางพิไรภรณ์    แสนบุดดา
2. นางอาภรณ์    มะปะเข
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศรุตา    วงสีเขา
2. เด็กหญิงวินิดา    สุทธิสา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย    แท่นหิน
4. เด็กหญิงปวันรัตน์    พูลแก้ว
5. เด็กชายทิพวรรณ    สิงห์แสง
6. เด็กชายอนันต์    พะวิชา
7. เด็กชายเกรียงไกร    อิศาสตร์
8. เด็กชายธีระพงษ์    สีคำม่วม
9. เด็กชายวัชรดล    ทองภูธร
10. เด็กชายฌานนุวัฒน์    แอ้นไธสงค์
1. นางจำเนียร    ปะเมนาโพธิ์
2. นางวิณา    มะหัด
3. นางสาวสุธิดา    ริมสา
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    ปกป้อง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ครองสิงห์
3. เด็กหญิงรัตมณี    หินชัยศรี
4. เด็กหญิงอนุชญา    แพงคำไหล
5. เด็กหญิงณัฐชา    พอขุนทด
6. เด็กหญิงนฤมล    คงเซียงชา
7. เด็กหญิงพรนิภา    ปกป้อง
8. เด็กหญิงวิภารัตน์    แดงกุลา
1. นางเบญจพร    คำควร
2. นางมะลิวัลย์    ศรีวิเศษ
10 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชชาภรณ์    บุราณรมย์
2. เด็กหญิงศิวาพร    นามมะลัย
3. เด็กหญิงนิตยาภรณ์    พลอามาตย์
4. เด็กหญิงลลิตา    ใจเย็น
5. เด็กหญิงภาทิณี    สอนพรม
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงกัญญาวีย์    ชูเนตร
8. เด็กหญิงอารีญา    อาษากิจ
9. เด็กหญิงภัทรดา    ประทุมทอง
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์    บุราณรมย์
1. นายประสงค์    สีทอนสุด
2. นางพิสมัย    สีทอนสุด
3. นายวานิช    จรรยา
11 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนิดา    แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ผ่านสะอาด
3. เด็กหญิงพิรพร    พันมหา
4. เด็กหญิงนันธิดา    วันกำมิโก
5. เด็กชายวิพัฒน์    บุญประกอบ
6. เด็กชายอนันตศักดิ์    ภูผาผิว
7. เด็กชายคมชาญ    ตรีกุล
8. เด็กชายภานุวัฒน์    บุญอุดม
1. นางสาววรรณวิษา    วงษ์วิจารณ์
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์    ฝั่งไธสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................