งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 000375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยันต์    มาดาโต
2. เด็กชายก้องภพ    ชัยวงษ์
3. เด็กชายกิตติโชค    แก้วประเสริฐ
4. เด็กชายวิศวะ    แสงสว่าง
5. เด็กชายชานนท์    พันดุลัย
6. เด็กชายพงค์ภูเบศ    แก้วชนะ
7. เด็กชายพีระพัฒน์    แซ่โคว้
8. เด็กชายเพชรรัตน์    บุดทะสุ
9. เด็กชายฉัตรมงคล    มหาวงษ์
10. เด็กชายสมชัย    ปะลาโพธิ์
11. เด็กชายบัญญวิต    ใจตรง
12. เด็กชายก้องหล้า    สิงห์คำ
13. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ประโยทิน
14. เด็กชายศิริพงษ์    คงตะใน
15. เด็กชายอิทธินันท์    จันปัสสา
16. เด็กหญิงสุกัญญา    มีแก้ว
17. เด็กหญิงธนันญพัช    บุ้งทอง
18. เด็กหญิงจิรัชญา    โปสันเทียะ
19. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญพา
20. เด็กหญิงชลธิชา    บัวศรีภูมิ
21. เด็กหญิงปนัดดา    บัวศรีภูมิ
22. เด็กหญิงวริศรา    โคตรแปร
23. เด็กหญิงมาริษา    ลือโสภา
24. เด็กหญิงศิวมล    สุวิชา
25. เด็กหญิงณัฐณิชา    ระรงค์
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ชัยวงษ์
27. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    บุตเต
28. เด็กหญิงปาริฉัตร    มหาวงษ์
29. เด็กหญิงดาวไพร    ไปพรมราช
30. เด็กหญิงปพัศราพร    ปักกาโล
1. นางหอมจันทร์    ไหวดี
2. นายอาวุธ    อุดมนาค
3. นายฐิติกร    ปิตโต
4. นายอุดม    ป้อมยายับ
5. นางยุพิน    วังหนองเสียว
6. นายปัญญา    ป้อมยายับ
7. นายถวิล    ไหวดี
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายก้องเกียรติ    วัลละภา
2. เด็กชายภูชิต    เผ่าเวียงคำ
3. เด็กชายธนาวุฒิ    พิมพาซ้อย
4. เด็กชายราชวัตร    อาปัดชิง
5. เด็กชายปริญญา    คำตา
6. เด็กชายเทิดศักดิ์    จันทร์วิจิตร
7. เด็กชายชัยภัคดิ์    ไอยะ
8. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุบุญมี
9. เด็กชายกรรภิรมย์    สิงมาดา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุตรสีสวย
11. เด็กหญิงพรรณทิพา    มาลาวรรณ
12. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จำปานิล
13. เด็กชายสิทธิพัศ    คำภาไพร
14. เด็กชายจิรายุทธ    ดวงตา
15. เด็กชายภาณุพงศ์    นวนมิตร
16. เด็กชายอิทธิพล    มูลตื้อ
17. เด็กชายกิตติศักดิ์    มาลาวรรณ
18. เด็กชายอาทิตย์    ชุนรัมย์
19. เด็กชายกัณฑิมา    นาคสูงเนิน
20. เด็กหญิงอรชุดา    บุตรวงค์
21. เด็กหญิงภนิดา    ศรีสุวรรณ
22. เด็กหญิงอรวรรณ    ศรีสิทธิ์
23. เด็กหญิงศิริรัตน์    สิงห์เทศ
24. เด็กหญิงชลธิชา    ใจวงษ์
25. เด็กชายพันพิชาติ    โพธิขำ
26. เด็กชายจักรพล    เกไธสง
27. เด็กชายชาคริต    เชื้อนิตย์
28. เด็กชายวรวิทชญ์    มงคลสกุลกิจ
29. เด็กหญิงนริศรา    นาคนวล
30. เด็กหญิงกนกวรรณ    วัลละภา
31. เด็กหญิงอารยากุล    นางสีคุณ
32. เด็กหญิงณัฐพร    กระออมกลาง
1. นางรำไพพรรณ    โคตรไกรสร
2. นายศรายุทธ    เสนาสุธรรม
3. นางวรรณรัตน์    ศรีรัง
4. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
3 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีระเดช    เกณสาคู
2. เด็กชายพลศักดิ์    บุญเรือง
3. เด็กชายอานนท์    สีมันตะ
4. เด็กชายธนโชติ    บุตรบ้านเขวา
5. เด็กหญิงมนชนัส    โสกะรัด
6. เด็กหญิงอภิญญา    กันยาโพธิ์
7. เด็กหญิงนิรชา    เขียวอุตสา
8. เด็กหญิงราตรี    เสนาสุ
9. เด็กชายณัฐราวุฒิ    พลมีศักดิ์
10. เด็กชายชัยมงคล    ลายโถ
11. เด็กชายสุธีรา    ชวนอาจ
12. เด็กชายพีรพัฒน์    พิมูล
13. เด็กหญิงศศิภา    พันธ์รัตน์
14. เด็กหญิงสิตา    ประทุมษา
15. เด็กหญิงวราภรณ์    บัวสอน
16. เด็กหญิงสริตา    พลมีเดช
17. เด็กชายธรรมศักดิ์    อาดี
18. เด็กชายณัฐพงษ์    อินทะเนตร
19. เด็กชายสถิตย์    พันธ์รัตน์
20. เด็กชายวีรวัฒน์    แสงเสน
21. เด็กชายภูมินทร์    พนมรัมย์
22. เด็กหญิงจิราพร    ลดกระโทก
23. เด็กชายพีรภัทร    ศัตรูพินาศ
24. เด็กชายสิทธิโชค    ยังจันทร์
25. เด็กชายธนวัฒน์    พิมูล
26. เด็กหญิงนฤมล    สีหาบูราณ
27. เด็กชายอนุวรรตน์    บูรภักดิ์
28. เด็กหญิงนพวรรณ    อาดี
29. เด็กหญิงฐาปนี    พันธ์รัตน์
30. เด็กหญิงกัลยากร    บุญยะเพ็ญ
31. เด็กชายพีรพล    แก้วไชยพาน
32. เด็กหญิงพรไพลิน    ชิลชาคำ
33. เด็กหญิงสุธีกานต์    บุญโสม
34. เด็กหญิงภาพิมล    เกลี้ยงกลม
1. นางวันเพ็ญ    บางวิเศษ
2. นางสุรัตน์วดี    โนศรี
3. นางศิริพร    กิติวกูล
4. นายสุวิทย์    เจริญวิริยะสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................