งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 000374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจกล้า
2 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    อันกอง
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรา    บรรดาศักดิ์
1. นางสาวนาเลา    ทิพย์อำนวย
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุริสา    โพธิไพร
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมวดี    สุดา
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแคทลียา    กิษษอนส์
7 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ยิ่งยืน
1. นายบุญโสม    พันธ์ภักดี
8 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    บรรเทา
9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
1. นายบัณฑิต    ทาชารี
10 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    ตองติรัมย์
1. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
11 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนุสรา    ขอพันกลาง
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประณิตา    ทองนาค
1. นางสายศิลป์    เจริญพันธุวงศ์
13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมัทณา    พิมพ์ศรี
1. นางสาวสุภาพร    การบรรจง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................