งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 000373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวิชัย    โกมล
1. นางจุรีวรรณ    นิไทรโยค
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    โพเทพา
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
3 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    บาลโส
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีระศักดิ์    ทองบ่อ
1. นายบัณฑิต    ทาชารี
5 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ชมภูหลง
1. นางสาวสุภาพร    การบรรจง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................