งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    โคนไธสง
1. นางสาวสถิต    พันธ์โยศรี
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาด    โพธิ์รินทร์
1. นางปัทมา    ฉายาภักดี
3 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิระดา    โสดา
1. นางนงลักษณ์    ชาติแพงตา
4 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ทรัพย์ประเทือง
1. นางมณีรัตน์    พนาดร
5 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    บาลศรี
1. นางอุษาวดี    บุตรวิเศษ
6 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริเขต    มะปะเม
1. นางนงเยาว์    สรภัคธนานนท์
7 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนุศรา    ปังสี
1. นางวารุณี    นาคเสน
8 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    เชื้อคนแข็ง
9 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงยุวนันท์    อันทานัง
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    พุฒศรี
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์    ปวงประชัน
1. นางอุไรวรรณ    ปัตตานี
12 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    จุลหงษ์
13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญพร    สำราญดี
1. นายบัณฑิต    ทาชารี
14 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนงนภัส    สามงามยา
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอุษมา    ธิชาน
1. นางพิมพ์ภักดิ์    อุทปา
16 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    บุราณรมย์
1. นางพิสมัย    สีทอนสุด
17 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงโยศิตา    ทูลมาลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................