งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 000371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกุลศิริ    สุขสนิท
2 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    วงศ์วิลาศ
1. นายพรชัย    มากมน
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    วิกรัยพัฒน์
1. นายรังสรรค์    นันทะแสน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์    ทอนโพธิ์แก้ว
1. นางจูม    ศรีสุนทร
5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววรรณิภา    ปะจุนลา
1. นายชัยรัตน์    แยงคำ
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอุบลรัตน์    ขวัญกิจสิริกุล
1. นางบังอร    ประโยชริด
7 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณิชากร    แสนสมัคร
1. นางชนากานต์    กาหลง
8 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เฮียงเหี่ย
1. นางจันทร์ศรี    จำละคร
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองนอก
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    นันทะศรี
1. นายบุญโสม    พันธ์ภักดี
11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวจิรนันท์    แก้วบุตรสา
1. นางดาราวรรณ    ดวงมาลัย
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวพิมพ์ชนก    นินทราช
1. นางเอมอร    ปานจำลอง
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงซาลีนา    เกิดสันติ
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    วันทา
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอนุสรา    ขอพินกลาง
1. นางสาวกชกมล    ประวันจะ
16 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทะนี    โพธิ์เวียง
1. นางสาวสุภาพร    การบรรจง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................