งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 000370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอธิชา    สิงหะนาม
1. นางสาวพีระพร    โมชัย
2 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติกา    ฝ่ายวงศ์
1. นางสาวธาริณี    เพิ่มทอง
3 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกิราภรณ์    คองสิงห์
1. นางนงลักษณ์    ชาติแพงตา
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร    วุฒิวงษ์
1. นายเลื่อน    วาเสนัง
5 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนุชจรี    ดวงศรี
1. นางศุภกาญจน์    ดงจารย์
6 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ปะนามะเท
1. นายสุรสิทธิ์    ปินะเล
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิภา    ชามารัตน์
1. นางโสภา    คุณโน
8 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงญานินท์    แก้วบุตรสา
1. นางดวงสมร    รัดจันทอง
9 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศดานันท์    ไชยมงคล
1. นางสมหวัง    ทัพสุริย์
10 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปทุมวัน
1. นางทับทิม    สิงห์สีโว
11 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    วังหนองเสียว
1. นางพวงผกา    เสาพาน
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปฏิมากร    ประภาวิชา
1. นางวิมลรัตน์    เทพนนท์กลาง
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    โสภัย
1. นายโสภณ    สิงห์ลี
14 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภาพิมล    เกลี้ยงกลม
1. นางสุรัตน์วดี    โนศรี
15 โรงเรียนบ้านหารฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเฉิดฉาย    โคตาแสง
1. นายไชยจิตต์    มัดถาปะภา
16 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินทรา    สัมมาสาโก
1. นายพูลชัย    ไชยศักดิ์
17 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจรัสภรณ์    พันธ์ชมภู
1. นายประจักษ์    ภูมิศรีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................