งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 000037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรอนงค์    แก้วมณี
1. นางจามรี    พิมสอน
2 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงซูเซินท์    เกร็กกอรี่
1. นางเบญญาภา    กาญจนศรกุล
3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    นียากร
1. นางดารณี    สีเล
4 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    กุมไธสง
1. นางรัชนี    วงศ์วิลาศ
5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    เที่ยงโยธา
1. นางรุจิรา    แดงจันทึก
6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    จันทร์คำ
1. นางพิสมัย    ไชยหงษา
7 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินทรา    พลศรี
1. นางวารุณี    นาคเสน
2. นางวารุณี    นาคเสน
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมนต์นภา    เวโสวา
1. นางลำดวน    ยอดสะเทิน
9 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนันต์ยศ    เงางาม
1. นางเสาวคนธ์    ลาทรินทร์
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุญยดา    ประเสริฐแก้ว
11 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคงคา    สุคุณา
1. นางวิภาวี    ขจรโมทย์
12 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิสิษฐ์    ปทุมวัน
1. นายเถวียน    ดงเรืองศรี
13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์    อันทะบาล
1. นางอุมาพร    บุญถม
14 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2
15 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิเชษฐา    บริบาล
1. นางเปรียญ    หอมทอง
16 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ชาติบุรี
1. นางเฉลยศรี    ชุ่มชูใจ
17 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิราพร    บุตรพรม
1. นางนงเยาว์    ศรีประดู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................