งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 000369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    แก้ววิเศษ
1. นายชูศักดิ์    ปันต๊ะ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเอกรัชต์    ประสัจจัง
3 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    จันทรเทพ
1. นายพิชัย    ชาติแพงตา
4 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหัศวรรษ    แสงสวาท
1. นายประสิทธิ์    พลศรี
5 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีระพงษ์    หันแจ้ด
1. นางกาญจนา    สุทธิสา
6 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอรรถพล    หอมดี
1. นางนงเยาว์    สรภัคธนานนท์
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวุฒินันท์    พันธ์มหา
1. นางโสภา    คุณโน
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูชิต    เผ่าเวียงคำ
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิชัย    ปะลาโพธิ์
1. นางจำเพียร    ปะเมนาไพร
10 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษดา    ชารีวัน
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
11 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรวุฒิ    ราชแก้ว
1. นายนิภา    จันทิชัย
12 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงค์    สุขกระโทก
1. นางพิมพ์ภักดิ์    อุทปา
13 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายต้นธวัชชัย    หมื่นไธสง
1. นายเพ็ญศิริ    ภูกาเมฆ
14 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายตะวัน    ฤทธิ์บุญ
15 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภคพล    แย้มศรี
1. นางสาววิลาวัลย์    จันทะดวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................