งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000360
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    มาลา
1. นางนงลักษณ์    ชาติแพงตา
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    คล้ายคลึง
1. นางอนันตยา    แถวโสภา
3 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรดา    นพไธสง
1. นางกาญจนา    สุทธิสา
4 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บัวรัตน์
1. นางประยูร    บุญยัสสะ
5 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา    ไปพบ
1. นางสมหวัง    ทัพสุริย์
6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    วรรณปะเก
1. นางทับทิม    สิงห์สีโว
7 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    สืบสุนทร
1. นายสุเนตร    ราชบัณฑิต
8 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    อาสายศ
1. นางนิภา    จันทิชัย
9 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ    บัณฑิต
1. นางพงษ์ลัดดา    วันชา
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทัศรัตน์    มณีล้อม
1. นางสาวกชกมล    ประวันจะ
11 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวีระยา    สุทธิสน
1. นางสาวรจเรข    บุญเจษฎารักษ์
12 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    สัตถาวะโห
1. นางเพ็ญศรี    สำโรงแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................