งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 000036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    โคทนา
1. นายสุรชัย    เตียนพลกรัง
2 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิมุตา    ปธิเก
1. นางสาวนาตยา    แสนสท้าน
3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวราพร    โตพิทักษ์
1. นางดารณี    สีเล
4 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกนลรัตน์    สีเหลือง
1. นางทัศนีย์    บุบผามะตะนัง
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิรดา    พิมพา
1. นางสุพิมล    อามาตร์
6 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิภา    วงศ์สะอาด
1. นายประยนต์    ทัดวงษ์
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    ปะระทัง
8 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนรรณพร    ขาวภา
9 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรนันทร์    คงแสนคำ
1. นางภัทราพร    ดงจารย์
10 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีบู้อ่ำ
1. นางนิลัดดา    เนื่องศรี
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ประวรรณมาตา
1. นายจรินทร์    คณะศรี
12 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัชญา    หาคลัง
1. นางทับทิม    สิงห์สีโว
13 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพินยดา    ทิพพิชัย
1. นางวราภรณ์    เย็นวัฒนา
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดัชนีกร    มณีกัลป์
1. นางพิสมัย    หัตถนิรันต์
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพิดา    ปาปะเถ
1. นางอนงค์    เหล่าเคน
16 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สิมศิริวัฒน์
1. นายณัฐวุฒิ    มนไธสง
17 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฟ้าธิดา    โพธิ์พยัคฆ์
1. นางพิมพ์ลัดดา    ยศพล
18 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงลักษิกา    บุญหมั่น
1. นางสุมนา    แสนเสนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................