งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 000357
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีระศักดิ์    สีทน
2 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอัครพล    แก้วกาเหรียญ
1. นางนงลักษณ์    ชาติแพงตา
3 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหัสวรรษ    แสงสวาท
1. นางสาวถนอมศิลป์    โทบุญ
4 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิธิวัฒน์    พุดลา
1. นางประยูร    บุญยัสสะ
5 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ดงจารย์
1. นายเถวียน    ดงเรืองศรี
6 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนราธิป    แก้วสีขาว
1. นางอรุณี    ปลายขอก
7 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเรืองศักดิ์    ไปพบ
1. นายอุดร    ไชยเสนา
8 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนาวิน    ดาราวรรณ์
1. นางคำนวณ    บุญศรี
9 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสัญญา    เทพสาร
1. นางพงษ์ลัดดา    วันชา
10 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิรชา    ยางงาม
1. นางนฤมล    แสงแก้ว
11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธิราช    พลอยกระโทก
1. นางสาวนภาภรณ์    จตุรปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................