งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 000353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนันทกร    เทียบมา
1. นายวุฒิ    เทียบโพธิ์
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิทักษ์    กงซุย
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายอนันท์    วงค์สุข
1. นางจันทร์ศรี    จำละคร
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฐานันดร    เอ็มประโคน
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
6 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    คุ้มญาติ
1. นายบุญโสม    พันธ์ภักดี
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายพลวัฒน์    รามสีดา
1. นางเอมอร    ปานจำลอง
8 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวราสันติ์    ปิมะแม
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
9 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    ป้อมไธสง
1. นางสาวสุคนธวัลย์    วงศ์นิรามิษ
10 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนพงษ์    สกุณี
1. นางสาวสุภาพร    การบรรจง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................