งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 000352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรพล    แนนไธสง
1. นางทัศนีย์    บุบผามะตะนัง
2 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ปินะโต
1. นางทองกร    กางโสภา
3 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธิชาติ    ปัดตาเทสัง
1. นางหอมรับ    ซุ้ยไกร
4 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหัศวรรษ    แสงสวาท
1. นางสาวกนกกาญจน์    พลตื้อ
5 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายก้องหล้า    สิงห์คำ
1. นายถวิล    ไหวดี
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชาตรี    งามทอง
1. นางสาวแพรวชนก    แน่นชารี
7 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิสิฐษ์เกษม    เสาวโล
1. นายประยูร    ขูรีรัง
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ    พิมพาซ้อย
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิชัย    ปะลาโพธิ์
1. นายจำเนียร    ปะเมนาโพธิ์
10 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพรชัย    ไร่รัตน์
1. นางยุภาภรณ์    ภูชื่นแสง
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกมล    สีกาวี
1. นายโสภณ    สิงห์ลี
12 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทวี    พลวิเศษ
1. นางพงษ์ลัดดา    วันชา
13 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนัชชา    กึกไธสง
1. นายสุระชัย    ภูกาเมฆ
14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ภูกาบเพชร
1. นางทัศนีย์    พลตื้อ
15 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิธิ    บุญกรอง
1. นางละมุด    ณรงค์ศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................