งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 000348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐกานต์    ติมุลา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รางศรี
3. นางสาวธิติยาภรณ์    บุญเต็ม
4. เด็กชายคมสัน    ปิดตาทะนัง
5. นางสาวจุฑามาตร    ธรรมกาโร
6. เด็กชายกายสิทธิ์    โสพันโต
7. เด็กชายชนินท์    ปิดตาลาพา
8. นางสาวมลทิยา    ปิดตาทะโน
9. นางสาวธีราพร    ทองชมพู
10. นางสาววันสว่าง    เพวงศ์
11. นางสาวนัฐพร    นามประเส
12. นางสาวจุ๋ม    ปัจจัยคา
13. นางสาวจันทร์จิรา    เทวรัตน์
14. เด็กหญิงสุดธิดา    ขมิ้นเครือ
15. นายอัตพล    แคนอินทร์
16. เด็กชายอภิวัฒน์    รางศรี
17. นายอภิวัฒน์    นพบรรลัง
18. นางสาวชไมพร    ชอบธรรม
19. เด็กชายนวาธร    มูลประถม
20. เด็กชายโชคทวัฒน์    ปิดตาระโส
21. เด็กชายชัยยา    ทับหัวหนอง
22. นางสาวอัมรินทร์    รักษาอินทร์
23. นางสาวดลนภา    ภาระโถ
24. เด็กชายชำนาญ    เอกรักษา
25. นายศักดิ์ดา    เวียงอินทร์
26. เด็กชายไพรัตน์    นุ่นปิ่นปัก
27. นางสาวปนัดดา    โคตรชมพู
28. นางสาวนิรชา    ปิดตาลาโพ
29. เด็กชายอภิราช    หวายสุด
30. เด็กชายสายชล    ขัติยะ
31. นายธีรภัทร์    มูลประถม
32. นางสาวพิมหฤดา    โคตบุตโต
33. เด็กหญิงวรรณฤดี    ปิดตาทะสา
34. นางสาวกาญจนา    ลามินิตน์
35. เด็กหญิงอรวรรณ    ยะปะเภา
36. เด็กหญิงสุภาพร    อบกลิ่น
37. เด็กชายธีรพงษ์    ติมุลา
38. นายสราวุธ    ระหารนอก
39. นายณัฐวัฒน์    เที่ยงโยธา
40. เด็กชายวรวุฒิ    ขอบคุณ
1. นายบุญเหลือ    ประทานัง
2. นายคำพันธ์    ทบวอ
3. นายมงคล    โคนาโล
4. นางวรรณา    พลสอน
5. นางปทุมทิพย์    โคตุทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................