งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงอังกะลุง ป.1-ป.6 000345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายแสนเก่ง    อะทุมชาย
2. เด็กชายจตุรพร    ปะทังโข
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    ปัตวงศ์
4. เด็กชายฐิตินันท์    โสภาพร
5. เด็กชายสุทธิพงษ์    แสงสุข
6. เด็กชายภควัตร    แคนติ
7. เด็กชายกฤษตฤณนันท์    แคนติ
8. เด็กชายสุพชา    ภักดียา
9. เด็กชายพรชัย    ศรีพรายม์น้อย
10. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ปัดชัยสังข์
11. เด็กชายปริญญา    ทองอาสน์
12. เด็กหญิงปนัดดา    แก่นภักดี
13. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก่นภักดี
14. เด็กหญิงชมพูนุช    บุตรดาวงศ์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ    จันทะกล
16. เด็กชายกษิดิศ    สุพะกำ
17. เด็กหญิงดวงกมล    แคนติ
18. เด็กหญิงฑิตฐิตา    โสภาพร
19. เด็กชายรัชพล    ปัตตาเคนัง
20. เด็กหญิงสิริกิตติยา    สีสังข์
1. นายธีระ    ทบทอบ
2. นายสุวิชัย    มัธยมนันท์
3. นายทองมา    ปัดตาปัดโต
4. นางสาวศุภกัญญา    พิลานนท์
5. นางสาวศรัญญา    แสงเนตร
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรลดา    กัตโร
2. เด็กหญิงปวีณา    เจ้ยไธสง
3. เด็กหญิงชลดา    บุรี
4. เด็กหญิงพิยดา    ดีมา
5. เด็กหญิงอรสา    คำบุญตรี
6. เด็กหญิงกมลวรรณ    อาปัดชิง
7. เด็กหญิงศศิธร    สิทธิจันทร์
8. เด็กหญิงอรัญญา    สุริยามาตย์
9. เด็กหญิงรักษณาลี    มูลศรีสุข
10. เด็กหญิงสุธิดา    ฆารเจริญ
11. เด็กชายปรีชา    หารศรีภูมิ
12. เด็กชายไพรฑูรย์    ศรีมุงคุณ
13. เด็กชายอภิสิทธิ์    สิทธิจันทร์
14. เด็กชายนราธิป    ถาปันนา
15. เด็กชายภาคภูมิ    พะวัดทะ
16. เด็กชายธราธร    สร้อยนวมเพรช
17. เด็กชายวสันต์    บุญตัว
18. เด็กชายอนุรักษ์    ทาบุตร
19. เด็กชายสรรชัย    ชาตาธิคุณ
20. เด็กชายวทัตญู    พะวัดทะ
1. นางสุพรรณี    เหล่าอรรคะ
2. นายอนุชิต    ผาสุขขี
3. นางหนูแดง    อินละคร
4. นายวัชระ    ทองหล่อ
5. นายบุญเลิศ    รินทะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................