งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 000034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกรกช    สุปะติ
2. เด็กหญิงธารทิพย์    จันทร์พู
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ลาดนาเลา
1. นางพรทิพย์    บุปผารัตน์
2. นางฉวีวรรณ    พร้อมสมุด
2 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกัลยณัฐ    สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงทิฆัมพร    ลินลา
3. เด็กหญิงชนิกาญ    ประเมนาโพธิ์
1. นางยุพา    ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี    ช่างยา
3 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    กุมภวา
2. เด็กชายวีรวัฒน์    เฉลิมศักดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    กะตะศิลา
1. นางกัลยาณี    กระจายศรี
2. นางละมัย    สุวรรณทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................