งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 000339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    พิมพ์บาล
2. เด็กชายวีรยุทธ    สมอบ้าน
3. เด็กชายพงศกร    ภูวงค์
4. เด็กหญิงนฤมล    ประวรรณมาตา
5. เด็กหญิงนฤมล    สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ปะนัดตะนัง
7. เด็กหญิงกีรนันท์    เเก้วบัวดี
8. เด็กหญิงสุดาพร    สุขวันดี
1. นายจักรพงษ์    จันทราศรี
2. นายสมพร    รักษาภายใน
3. นางรุ่งทิวา    หารสุโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................