งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 000337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมนต์นภา    เวโสวา
1. นางพจมาลย์    ป้อมจาหยับ
2 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    ไชยคำภา
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงยุพิน    พานดร
1. นายชูศิลป์    นามเมืองคุณ
4 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีรพล    แก้วไชยพาน
1. นางสุรัตน์วดี    โนศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................