งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 000335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนุชรา    มากแก้ว
1. นายธีระพงศ์    สาฆ้อง
2 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิตติมา    จันทรเทพ
1. นางนงลักษณ์    ชาติแพงตา
3 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    พิมพ์บาล
1. นายจักรพงษ์    จันทราศรี
4 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ภูตะดา
1. นางสาวศิริพรรณ    พร้อมพิมพ์
5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    นานกระโทก
1. นายสุระศักดิ์    แก้วสียา
6 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธณพล    อนันท์
1. นายวรรควุฒิ    สมศรี
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิชชา    ลีหล้าน้อย
1. นายคเชนทร์    กำจัด
8 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฐิติพงษ์    ยะถีโล
1. นายสวัสดิ์    ทับสีรัก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................