งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 000033
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ปทุมศิลา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ยิบไธสง
3. เด็กหญิงน้ำฝน    อุตรัตน์
1. นางสกุณี    ตุ่ยสิมา
2 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงช่อผกา    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงวิยะดา    แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ปิดตาสังข์
1. นางทิพวัลย์    บำรุง
2. นางธนัญชนก    ศิริไพบูลย์
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธิติวัฒน์    ภูมาศ
2. เด็กหญิงพุธิตา    บัวรัตน์
3. เด็กหญิงธิดามาศ    นาราษฏร์
1. นางฉวีวรรณ    พร้อมสมุด
2. นางพรทิพย์    บุปผารัตน์
4 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุวิชา    มะโนรา
2. เด็กชายธวัชชัย    จันทวี
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา    นาขาม
1. นายเอกราช    สิงหาราโท
2. นางสาวเย็น    กะวิเศษ
5 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    บัวชิด
2. เด็กหญิงนิภากร    ปะติเต
3. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์    วรสาร
1. นางนิราวรรณ์    ดิษระ
2. นางสุภาวดี    เฮืองศรี
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์    ตั้งชารี
3. เด็กหญิงจิตลดา    สิมสีดา
1. นางนุชนาถ    ทองกอง
2. นายสมคิด    คำจันทร์วงษา
7 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    สุปะเม
2. เด็กหญิงพรทิพย์    ชาวพงษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา    ศรีสังข์
1. นางสมหมาย    ประมาคะเต
2. นางอุไรวรรณ    ชาวพงษ์
8 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิมล    ภูตาเลิศ
2. เด็กหญิงวรากร    ทองรุ้ง
3. เด็กหญิงทิพย์อาภา    แป้นไทย
9 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรินรดา    พระมะโส
2. เด็กหญิงธนัญญา    โยธาจันทร์
3. เด็กหญิงกมลพร    ฮุ้ยพรมมา
1. นางรัชนี    เอกชาตรี
2. นางสาวนงนุช    มหา
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ    มูลศรีสุก
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    สุทธิทิพย์
3. เด็กชายจักรพงษ์    รังสี
1. นางกุลธิดา    ภารวงษ์
2. นางลักษมาภรณ์    จีระออน
11 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดุษฎี    ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสโรชา    ตรีเมืองซ้าย
3. เด็กหญิงสายฝน    ลีหล้าน้อย
1. นางพจนา    เพ็ญนวลประเสริฐ
2. นางพรพรรณ    ทรงงาม
12 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจินตพร    โคตรวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร    ภาระจ่า
3. เด็กหญิงวรัญญา    โคตรวงษ์
1. นางสาวสมหมาย    โพธิ์นรินทร์
2. นางสาวนวลฉวี    คู่กระสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................