งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซอด้วง ป.1-ป.6 000327
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    สิงห์แก้ว
1. นายสมร    ศรีนนเรือง
2 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนราตรีกาญ    พรพะกา
1. นายสุระศักดิ์    แก้วสียา
3 โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................