งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลศิริ    หงส์วงค์
1. นางพัชรา    พันสีเลา
2 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวนฤมล    สารเอื้อย
1. นายพิทยา    ลาพหรมมา
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์    ศรีสุข
1. นางบัวไข    เทียบโพธิ์
4 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชนะพล    พุ่มพวง
1. นางรัชนี    วงศ์วิลาศ
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ทับผา
1. นางวลี    ลิไธสง
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณฤทัย    ทองจุลละ
1. นางมัชฌิมา    ส่งสัมพันธ์สกุล
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    โพธิ์เกตุ
1. นายสุวรรณ์    มนัสสิลา
8 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวธีราพร    ทองชมภู
1. นางปทุมพิทย์    โคตุทา
9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวิษณุ    แสงชำนิ
1. นางบาลเมือง    เอกลักษร
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววิภาภรณ์    ศรีวงยาง
1. นางบังอร    ประโยชริด
11 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    วงหาญ
1. นางปรีดาวรรณ    ถั่วอรัญ
12 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงญานิศา    พราวแดง
1. นางพุทธา    ลาธิโน
13 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริยากร    กาดกอง
14 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวราตรี    อ้วนเิลิง
1. นายสมพงษ์    น้อมนัส
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีระยุทธ    ปะมะพุตโต
1. นางสงวน    อุปนิตย์
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ฤทธิสาร
1. นายปานชัย    ปาปะไพ
17 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวโพยม    พาเจริญสุข
1. นางสนอง    พรมโนนศรี
18 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิภาพร    คำจันทร์ดา
1. นางสาวกชกมล    ประวันจะ
19 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอมิตรา    สมคำ
1. นางอัญชนา    ยอดญาติไทย
20 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทุติมา    ดวงตา
1. นายคำตัน    สุดโต
21 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกุลสตรี    สิมมะลี
1. นางสายศิลป์    เจริญพันธ์วงค์
22 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ผิวงาม
1. นางเสงี่ยม    ภูมินา
23 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจีริกา    พจมาร
1. นางนวลฉวี    บึงมุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................