งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 000313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายธนาวัฒน์    ทับสรบัติ
2. นายปาณเดช    ประสานตรี
3. นายสิริวัฒน์    นามวงษ์
1. นายอารีย์    ปาสานะเก
2. นายบุรินทร์    ปริปุณณะ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายธนากร    วิเศษศรี
2. นายศุภกฤษ    ภูจอมจิตร
3. นายอินธร    ตะโครด
1. นายเกียรติศักดิ์    บัวรัตน์
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายพลวัฒน์    รามสีดา
2. นายอรรถชัย    นะธิไทย
3. นายธีรวัฒน์    แหวงเงิน
1. นายโชติวัติ    โคตรรุฉิน
2. นายไพฑูรย์    มะเสนะ
4 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวราพร    ต่ายจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา    ปาปะทา
3. เด็กหญิงวรรณนิศา    สุธรรม
1. นายจักรกฤษณ์    อนุฤทธิ์
2. นางสาวอุลัยภรณ์    ประสีระเก
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    มัชปะโต
2. เด็กชายวีระยุทธ    ไชยแสงคุณ
3. เด็กชายธนากร    สีหาบุญลี
1. นายอำนาจ    อินโท่โล่
2. นายถาวร    ตาพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................