งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 000312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    โคตรทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐพร    รามมะมะ
3. เด็กหญิงสุธิชา    เทียนหอม
1. นางอรอนงค์    จันทร์พิพัฒน์
2 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    ปาริโต
2. เด็กชายนธรถ    รุ่งเรืองโรจน์
3. เด็กชายธีรศักดิ์    พุทธศรี
1. นายสถาพร    บุญเพิ่ม
3 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูมิรพี    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    วชะโก
3. เด็กชายศตวรรษ    ยิ้มสบาย
1. นายจตุรชัย    แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง
4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธงชัย    แสนโชติ
2. เด็กหญิงปาริสา    สารคาม
1. นางสาวอารยา    พันธุ์บุบผา
2. นางปัทมา    ฉายาภักดี
5 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สืบสิงห์
2. เด็กชายธนวัฒน์    นาราษฎร์
3. เด็กชายอมรเทพ    พินิจดี
1. นางสลับศรี    อะโน
2. นางจูม    ศรีสุนทร
8 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรวุฒิ    วันยาว
2. เด็กชายไชบพล    ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงวันวิสา    ปัจจัยคา
1. นางปราณี    แสนเมืองแก้ว
9 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2
10 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนายุทธ    นนสีลาด
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    นารถสิทธิ์
3. เด็กชายวุฒิชัย    เปรมสิงห์
1. นายดุสิต    โมกขรัตน์
2. นายผาสุก    สาสีดา
12 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหัสวรรษ    ประกอบใจ
2. เด็กชายจิระศักดิ์    บัวสาย
3. เด็กชายสหรัฐ    ปินะถา
13 โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปกรศิลป์    แสงสุดตา
2. เด็กชายคมคาย    กุมผัน
3. เด็กชายอนุพงษ์    โคตรบรรเทา
1. นายมานิต    อาจนิยม
14 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัชรพล    ชนะบุญ
2. เด็กชายวุฒิชัย    บุญเพ็ง
3. เด็กชายสุทธินนท์    อินธิแสง
1. นางวันพร    มะหัด
2. นายสุรพงศ์    ก้านสรรไชย
15 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีระภัทร    ประสีระเตนัง
2. เด็กชายธนกฤษพิพัฒน์    สวัสดี
3. เด็กชายธนชาติ    ยศคำลือ
1. นายจักรกฤษณ์    อนุฤทธิ์
2. นางพรรณดร    กองบุตร
16 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ยิ้มสาระ
2. เด็กหญิงปานชีวา    อาจวาที
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ศรีภพ
1. นางอุมาพร    บุญถม
17 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    บุญประถัมภ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์    บุญประถัมป์
3. เด็กชายธนกฤต    รุดโถ
1. นายวัฒนสิทธิ์    แก้วสิทธิ์
2. นางรุ่งรัตนา    อัยแก้ว
18 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนบดี    พรมมาแข้
2. เด็กชายพงษ์ภัค    วิลาศ
3. เด็กชายพงศกร    พม่า
1. นายนิคม    ฆารสว่าง
2. นางทัศนีย์    พลตื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................