งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 000311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีระนัย    ไชยสงคราม
2. เด็กชายวุฒิเดช    วงศ์อามาตย์
3. เด็กชายสุทิน    เพชรศรี
1. นางอรอนงค์    จันทร์พิพัฒน์
2. นายผจญ    พลรัตน์
2 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิเดช    แก้ววันทา
2. เด็กชายอดิเทพ    มาสิงห์
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ดวงโพธิ์พิมพ์
1. นางละไม    ไชยหงษา
2. นางเกษมศรี    นพเก้า
3 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศิริศักดิ์    เกษแสนศรี
2. เด็กชายปรัชญา    พั่วคูขาม
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า    หนอสิงหา
1. นางยุพิน    ศรีสิทธิ์
2. นายประสิทธิ์    นามมุงคุณ
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปรัชญา    ข่าขันมะรี
2. เด็กชายธนกฤต    ตาไธสง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ประจวบโชค
1. นางอำพร    ประทุมศิลา
2. นายบุรี    ปาปะตัง
5 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัยธวัช    ปุริโส
2. เด็กชายศักรินทร์    ลาดล้าย
3. เด็กชายกิตติชัย    ศรีประเสริฐ
1. นายวิฑูรย์    เทียมทัน
2. นางธีรนุช    สิงหจันทร์
6 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงประภัสสร    ดุงตะโน
3. เด็กหญิงสุชาวดี    ฝ่าฝน
1. นางอุดม    ป้อมยายับ
2. นายปัญญา    ป้อมยายับ
7 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติชัย    ดีด่านค้อ
2. เด็กชายภูริภัทร    น้อยบุดดี
3. เด็กชายกิตติกร    ภูคำศักดิ์
1. นางจินตนา    สากาล
2. นางนิตยา    ยางนอก
8 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    โพนห้วยวง
2. เด็กชายกฤษณะ    นามมนตรี
3. เด็กชายสุขสรรค์    ศรีแก้ว
1. นางรัตติยา    เดชบุรัมย์
2. นางศิริพร    ศรีสุนน์พันธ์
9 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาณิศา    ดวงมาลัย
2. เด็กหญิงสุวิมล    เสริฐวาสนา
3. เด็กชายวรพล    อุ่นสนธ์
1. นางดวงสมร    รัดจันทอง
2. นางกิตติวรรณ    เชาระกำ
10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนิศรา    พันภักดี
2. เด็กชายพีรภัทร์    อนุวาร
3. เด็กชายวัตชรากร    จันทรักษ์
1. นางสาวมธุรส    เรืองสมบัติ
2. นายรัศมี    เรืองสมบัติ
11 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกานต์    ทองพลอย
2. เด็กชายธีระพงษ์    ปะวะเสนัง
3. เด็กหญิงเกสรปทุมมา    อยู่อินทร์
1. นางเจียมจิต    สมสรี
2. นางยุภาภรณ์    ภูชื่นแสง
12 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัยภักดิ์    วิชาชาด
2. เด็กชายส่งศักดิ์    ฤิทธิ์จันดี
3. เด็กชายนัฐพล    ลาลาด
1. นางวันพร    มะหัด
2. นายปฐมพงษ์    อัปมระกา
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    บุบผารัตน์
2. เด็กหญิงสุภิสรัตน์    ธรรมโส
3. เด็กหญิงจุฑามณี    คำดำ
1. นางมณีรักษ์    คำดำ
2. นางไขนภา    ศรีโยวงค์
14 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุนทร    ทูลนอก
2. เด็กชายวรวุฒ    แก้วชุมพล
3. เด็กชายธีรพจน์    แสงอรุณ
1. นางกาญจนา    จูศรี
2. นางปาริชาติ    นุริศักดิ์
15 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจีระศักดิ์    สุนทรอินทร์
2. เด็กชายธนวัติ    วงศ์ศรีษะ
3. เด็กชายธนัญชนก    เกนสาคูร
1. นางนารี    ทุมมาลา
2. นางนางกันหา    คุณโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................