งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 000310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    อุนอก
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์    ธรรมโส
1. นายเสนอ    สุทธิเจริญ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชาตรี    ชัยลิ้นฟ้า
4 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรศิริ    ตื้อเปลี่ยน
1. นายเดลิก    ถุงออด
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    ปิติลาพัง
1. นายสมโภชน์    มูลวงศ์
6 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกรรชัย    ประพันธมิตร
7 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายประดิษฐ์    ใจเพียร
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    มาตะชาด
1. นายวิรัตน์    ม่วงทำ
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ    โพธิ์ชัยเลิศ
1. นายโสภณ    สิงห์ลี
10 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    นนทริ
1. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวประกายฟ้า    ปะกิคะเนย์
12 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายวุฒิศักดิ์    สืบเทพ
1. นายสุมิตร    ลดาวัลย์
13 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสายใจ    ภารมาตย์
1. นายนิคม ฆารสว่าง    ฆารสว่าง
14 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอลงกรณ์    กองแก้ม
1. นางอธิกา    โพธิสัย
15 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายนนทพงษ์    กำเบ้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................