งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 000309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายยุทธกาญ    ทิพย์อำนวย
2. เด็กชายยุทธการ    แคนเภา
1. นางสาวนาเลา    ทิพย์อำนวย
2. นางจุรีวรรณ    นิไทรโยค
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวรุ่งนภา    สุนทะวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    คุณพิภาค
1. นางจูม    ศรีสุนทร
3 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวศุภาวรรณ    สีพรมมา
2. นางสาววนิดา    บุพเต
1. นายสมโภชน์    มูลวงศ์
2. นายอดุล    สุรวาทกุล
4 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งระวี    บุญคูบอน
2. เด็กหญิงวารุณี    หมั่นคง
1. นายสุระศักดิ์    แก้วสียา
5 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิติยา    วงษ์บ้านดู่
2. เด็กชายสุรชัย    สุดชา
1. นายชะไมพร    อาทิตย์ตั้ง
6 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติยา    สารทนง
2. เด็กหญิงนิชานาถ    น้อยจันทร์
1. นางอุไรรัตน์    ลออภักตร์
2. นางวิมลธรรม    เอกรักษา
7 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมาวลี    ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงเพียงดาว    พัจนา
1. นายอาณา    ทับสีรัก
2. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีระพล    แสงกล้า
2. เด็กหญิงวาสนา    แก้วกองนอก
1. นางอธิกา    โพธิสัย
2. นางลัดดา    อาปัดชิง
9 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงโสรญา    พวงผกา
2. เด็กชายประกาย    สิงห์คำ
1. นางพัชรินทร์    สวัสดิผล
2. นางละมัย    สุวรรณทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................