งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 000308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทักษอร    เทียบคำ
2. เด็กชายสุชัญญา    บุญหนุน
1. นายพนม    แพนไธสง
2. นายจตุรชัีย    แก้วกัลยา
2 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์    ทองลอย
2. เด็กหญิงพัชรา    พลสอน
1. นางสมนึก    ทองจำปา
2. นางจริญญา    ปัตติยะวงศ์
3 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงสุวนันท์    น้อยไธสง
1. นางพูนพิศ    อุ่นศิริวงศ์
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงญานี    วาปีเก
2. เด็กหญิงพรสุดา    อยู่จัตุรัส
1. นางจามรี    ลอยนอก
2. นางทองกร    กางโสภา
5 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งรัชฎา    บุพโต
2. เด็กชายพงศกร    เอ๊ะรัมย์
1. นายสินธุ์    คุณสีขาว
2. นายศรีจันทร์    จักษุมา
6 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฑิตยา    ปะวังคะภู
2. เด็กหญิงปรียานุช    สิงห์เพ็ชร
1. นางรุ่ง    ปะระทัง
7 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ทวยไธสง
2. เด็กหญิงนิระชา    อินวังดู่
1. นายปิยพงษ์    น้อยหลุบเลา
2. นางแสงเดือน    อินทร์วังดู่
8 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจตุพร    อร่ามพัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงแพรพิไล    ยุขะลัง
1. นางศิริพร    ศรีสุนนท์พันธ์
2. นางสาวสุปรีดา    หลาบคำ
9 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    ดาวรายรัมย์
2. เด็กหญิงอัญชลีพร    พรรษา
10 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    ชารีผาย
2. เด็กหญิงนารินทิพย์    หัดที
1. นางวัลลภา    อันสุวรรณ์
2. นางราศรี    จำปาทอง
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภูมิชญา    จงเกษกรณ์
2. เด็กหญิงพิสมัย    แข็งแรง
1. นางมณีรักษ์    คำดำ
2. นางประภาวดี    เหล่าสิทธิ์
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแสงเทียน    วงศ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจิรกัญญา    แก้ววรรณศิลป์
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นางเสงี่ยม    หมื่นแก้ว
13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจตสุภา    จันชา
2. เด็กหญิงกรองแก้ว    กองบุตร
1. นายอาคม    ศิริเสาร์
2. นางหนูลักษณ์    ใจดี
14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    จันทะสอน
2. เด็กหญิงวิภาวี    อันทะบาล
1. นางอุมาพร    บุญถม
15 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณีรนุช    แก้วลาด
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์    เผ่าสุขดี
1. นางลัดดา    อาปัดชิง
2. นางสาวกฤษราภรณ์    ภูศรี
16 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงอริสา    จันทรา
1. นางสุมาลี    พุทธิเสน
2. นายไสว    พุทธิเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................