งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 000307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    นะตะ
2. เด็กหญิงรณิษฐา    ป้องปัดชา
1. นางจรรยา    เลิศกุลอุยไพศาล
2. นางสุทิน    หมื่นไธสง
2 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    แพร่เมือง
2. เด็กหญิงศรัญญา    สมศรีดา
1. นายจตุรชัีย    แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    เกตุละ
2. เด็กชายธาดา    ปิดตานะ
1. นางพรทิพย์    ระวะใจ
2. นางเข็มทอง    โพธิ์แสงดา
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติยา    ประจวบโชค
2. เด็กหญิงไพรสน    วาปีโส
1. นางจามรี    ลอยนอก
2. นางวาสนา    อุทัยชัย
5 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัมรา    คำภูพา
2. เด็กหญิงพรทิดา    มีสูนย์
1. นางเยาวลักษณ์    ประพาศพงษ์
2. นางสาวถนอมศิลป์    โทบุญ
6 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ทดทศรี
2. เด็กหญิงอรรถยา    ศาลางาม
1. นางศุภกาญจน์    ดงจารย์
2. นายแส    แก้วงาม
7 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    บุษภาค
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขึ้นนกคุ้ม
1. นายอุดม    ศรีโงะ
2. นางหนูลักษณ์    ใจดี
8 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยาณี    ศรีคูณ
2. เด็กหญิงปรัตดา    ปินะถา
1. นางหนูตุ๊    สารสวัสดิ์
9 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    แคนดงเมือง
2. เด็กหญิงกิตติยา    แก้วกุ่ม
1. นางสาวเกียรติยา    นารถสิทธิ์
2. นางโสภิญฆ์ฎา    มนตรี
10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราพร    แก้วกาเหรียญ
2. เด็กชายธนาวุฒิ    จำปา
11 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ดวงคำ
2. เด็กหญิงทัศนีย์    พันธ์คลอง
1. นางพรรณิภา    อันสุวรรณ
2. นางราศรี    จำปาทอง
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัฒชา    ปะวันเณย์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ปะวะขัง
1. นางวรรณิตา    ศรีบานชื่น
2. นางบัวผัน    ปะติเพนัง
13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    บุษภาค
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขึ้นนกคุ้ม
1. นายอุดม    ศรีโง๊ะ
2. นางหนูลักษณ์    ใจดี
14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรนิชา    มีศรี
2. เด็กหญิงอริสา    บุญครอง
1. นางพิสมัย    ยกน้อยวงษ์
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวราลี    พลรักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา    สองสี
1. นางสถาพร    บุตรสำราญ
2. นางประดิษฐ์    บุ้งทอง
16 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ชัยอินศูนย์
1. นางลัดดา    อาปัดชิง
2. นายสำราญ    บุรี
17 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์    บดีรัฐ
2. เด็กหญิงอัชราพร    ปิยะวงษ์
1. นางสุภาณี    กลับสุข
2. นางสาววัชราภรณ์    พิรุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................