งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 000300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวศศิธร    พลพิทักษ์
1. นายอารีย์    ปาสานะเก
2 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกัลป์ยกร    พลสีธา
1. นายประจัก    ตำภะวา
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอรรถชัย    ชุมจันทร์
1. นายเสนอ    สุทธิเจริญ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
5 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนุชะนี    สุนทะวงศ์
1. นายโสภณ    สิงห์ลี
7 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปริมาภัทร    ปาถะนะ
1. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
8 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีลพัฒน์    พื้นผา
1. นางวิไลวรรณ์    ภูมิศรีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................