งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.1-ป.3 000030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงคณิตา    คำธร
1. นางเพ็ญศรี    หารศรีภูมิ
2 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิษฐเนตร    เอี่ยมวิจารณ์
1. นางสาวเจษฎาภรณ์    เทียบพิมพ์
3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงตติญาดา    พระจันทร์ลา
1. นางนันธิดา    ทาสุธรรม
4 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนทัต    คมกล้า
1. นางเยาวลักษณ์    สีหาอินทร์
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดวงหทัย    ปัจจัยโคนัง
1. นางสุพิมล    อามาตร์
6 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยธิดา    เทศสาย
1. นางเยาวลักษณ์    จันทรคติ
7 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัมรินทร์    พันธ์โนราช
1. นางสาวนัยนา    คำใส
8 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษตฤณนันท์    แคนติ
1. นางสาวศุภกัญญา    พิลานนท์
9 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์    ลุนละวงค์
1. นางนัยรันต์    บัณฑิตย์วีรกุล
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุญญิสา    สายสิน
1. นางสุมาตย์    คำมุก
11 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ประทุม
1. นางจันทร์ฉาย    ปักเขตานัง
12 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    เครือวรรณ
1. นายหนูกัน    มะปะเท
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนวพร    โนราช
1. นางวีนา    ขันติโล
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเติมทรัพย์    ไปวันเสาร์
1. นางวรรณิตา    ศรีบานชื่น
15 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประดิษฐา    เซ็นนอก
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอรณี    เท่าสิงห์
1. นางวนิดา    ศรีอ่อนหล้า
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    สำราญดี
1. นายวรวิทย์    อุปทา
18 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    อันทามา
1. นายสำลี    ลาโคตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................