งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 000003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษฏากร    นินทราช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทดปอ
3. เด็กชายสิทธิพร    ปักกังเวสัง
1. นายสมหวัง    มาแก้ว
2 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพัชรพล    ยศคำลือ
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ประสีระเตสัง
3. เด็กชายศุภวิชร์    ทองอ่อน
1. นายอุทัย    คำบุรี
3 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอินทรา    สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ    แต้มต่อ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    ฤาษ์ภิกขุณี
1. นางลักษณี    เทียบคำ
2. นางนันทิยา    บุญไชย
4 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ไชยะโม
2. เด็กชายบดินทร์    กิจไธสง
3. เด็กชายศิสะกะ    แก้วกาเหรียญ
1. นายบุญส่ง    ดีมาก
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิระเดช    ไชยโย
2. เด็กชายชาคริต    แก้วชมพู
3. เด็กชายภานุวัฒน์    จำปา
1. นายเลื่อน    วาเสนัง
2. นางสมจิต    จวงจันทร์
6 โรงเรียนบ้านหัวสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวิทยา    วรรณจันทร์
2. เด็กชายธีรรัตน์    ไชยรัตน์
3. เด็กชายปริญญา    อัปมากา
1. นายสมาน    รัตนธรรม
2. นายสุริโย    ปุริโส
7 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    พริ้งปานผง
2. เด็กหญิงอนัญพร    ปะนาทัง
1. นางพิสมัย    ขันแก้ว
8 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    หม่องคำมี
2. เด็กชายณัฐพล    อินทร์วังดู่
3. เด็กชายศตวรรษ    วงบ้านดู่
1. นายประเวช    สีสุแล
2. นายณภัทร    พลวุธ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจริญชัย    เสนามี
2. เด็กชายพัชรพงศ์    ผุยเตชะ
3. เด็กชายนริเนศ    คำเกาะแก้ว
1. นายสุปัน    ปะวันโน
2. นายณัฐพงษ์    รามสีดา
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    นุโยค
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ปริพล
3. เด็กหญิงจิตราภา    ศรีสงัด
1. นางปภาวี    จันทร์พุดซา
2. นางพิกุล    ศิริสอน
11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีระโชติ    บุญพา
2. เด็กชายไววิทย์    วงศา
3. เด็กชายชัยชาญ    ภูมิบัว
1. นายพรมมี    มีดวง
2. นายสุรศักดิ์    ปาปะกัง
12 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์    ชารีผาย
2. เด็กชายวรพงษ์    แก้วโพคา
3. เด็กชายวีระพล    ไชยสงค์
1. นางเพชรพันธุ์    ประภาศรี
2. นายโสภัณ    รักษาพันธ์
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนากร    เพชรไพทูลย์
2. เด็กชายชัชวาล    นันทชาติ
3. เด็กหญิงศรินดา    จันทิชัย
1. นายสว่าง    อ่างคำ
2. นายนิคมชัย    ปาลี
14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    วงษ์ตาผา
2. เด็กชายเผชิญไชย    มาบิดา
3. เด็กหญิงจินดาพร    มูลสิติ
1. นายกิตติศักดิ์    พลสิทธิ์
2. นางคำนึง    พลสิทธิ์
15 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    ดุคง
2. เด็กชายณัฐดนัย    ชาติมนตรี
3. เด็กชายอติรุจ    อุยยานน
1. นายสากล    ศรีกุลคร
2. นายมนูญ    อุตรินทร์
16 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเข็มพิมล    พัจนา
2. เด็กชายสุริยันต์    แก้วดี
3. เด็กชายธีรเดช    พันทาสี
1. นายอภิสิทธิ์    วงสีสา
2. นายพูลชัย    ไชยศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................