งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 000297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกนกนภา    มาลัย
1. นายอารีย์    ปาสานะเก
2 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายมนตรี    กิ่งภาร
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เทพเดช
1. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
4 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวราพล    จัตตุจันทร์
1. นายนิคม    ฆารสว่าง
5 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    วิโรพรหม
6 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    แก้วสีดา
1. นายวิไลวรรณ    ภูมิศรีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................