งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 000029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรชบา    จ่าพา
2. เด็กหญิงลลิตา    บุญเย็น
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเอกพงศ์    หงสะคู
2. เด็กชายกฤษกร    ปริชัยยะ
1. นายรังสรรค์    นันทะแสน
2. นางอรสร    เผ่าฉนวน
3 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริยากร    ผ่องลุนหิต
2. เด็กหญิงมัสยา    เกื้อเม่ง
1. นายสุพจน์    ชาวหนอง
2. นางดาราวรรณ    ดวงมาลัย
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอุไรพร    สิงบุดดี
2. เด็กหญิงพาณิภัค    อินทวี
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เหล่าจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์    นามา
1. นายอนันต์    โสภาใฮ
2. นายทองชัย    ภูตะลุน
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายธัญญบูรณ์    จันทรา
2. นางสาวมยุรี    สูงยาง
1. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
2. นางสาวแสง    สมสา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................