งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 000287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงตติยา    วรรณวิจิตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา    นนทะศรี
3. เด็กหญิงสุจิตรา    นนทะศรี
4. เด็กหญิงสุภญญา    นนทะศรี
5. เด็กหญิงชลธิชา    โกสกุล
6. เด็กหญิงจารุวรรณ    แพงลุนหล้า
1. นางดารา    เที่ยงโยธา
2. นายเลื่อน    วาเสนัง
3. นางสมจิต    จวงจันทร์
2 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภา    สวัสดิผล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    เกิดสมบัติ
3. เด็กหญิงวิภาวี    ช่างประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิยะดา    ช่างประเสริฐ
5. เด็กหญิงรินรดา    คำหารพล
6. เด็กหญิงนัดลัดดดา    ชิณศรี
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ปัจฉิมชาติ
1. นางนงนุช    ฤทธิสิงห์
2. นางภคพร    มูลธรา
3. นางราตรี    แสนเย็น
3 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    แดงกุลา
2. เด็กหญิงทัศนีย์    อุตะพันธ์
3. เด็กหญิงชุติมา    พลเสนา
4. เด็กหญิงวนิดา    สีเชียงสา
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    แก้วคำลา
6. เด็กหญิงชลดา    อัทรินทร์
1. นางจันทราพร    ไปใกล้
2. นางสาวกนิษฐกา    นาคะโนทด
3. นางจันศรี    นาคะโนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................