งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 000028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจริญญา    วงษ์สหัสวรรษ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    โปณะทอง
1. นายประหยัด    พลละคร
2. นางอรอุมา    แก้วสิยา
2 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แสงกล้า
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ปานไธสง
3 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนาวิล    ศรีเดช
2. เด็กชายอัษฏา    พรหมสุขันธ์
1. นายสุพัฒน์    มาลาม
2. นางสาวสุภาวดี    ทบง่อม
4 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เที่ยงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    คำชมภู
5 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฉันทพล    อาจพลไทย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มะลิกัน
1. นายวิระพงษ์    ปะนามะเส
2. นางพิรุณมาศ    ประเสริฐโส
6 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปุณพล    นะราช
2. เด็กชายพุฒิพงษ์    สมศรี
1. นายสุพจน์    ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร    ทิ้งแสน
7 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปภิชญา    เหมือดนอก
2. เด็กหญิงอุษณา    บัวใหญ่รักษา
1. นายไชยณรงค์    ประพฤติใน
2. นางสาวพิมพาภรณ์    ปัดตังทานัง
8 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทศพล    กางมาเทศ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    หลาบสีดา
1. นายสุพล    โคตรสังข์
2. นางสาวสมหวัง    อาระหัง
9 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรกนก    บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงอังษฎางค์    สิงห์ทอง
1. นายสมหมาย    สุทธิเภท
2. นางสมสมัย    จันทร์แทน
10 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    ติดวงษา
2. เด็กชายสิรภพ    เทพจั้ง
1. นายวรากร    ปะตังทะโล
2. นายนายสถิตย์    รางศรี
11 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาลิดา    ชูพันธ์
2. เด็กหญิงวนิดา    เจนทะโกฏิ์
1. นายนิรันดร์    ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน    หนองสี
12 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายมิฬฑาฏา    ทองบุตร
2. เด็กชายกิตติพัช    พิลาวรรณ
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร    ชลาชัย
13 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิติยา    ผดาวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    บุญครอง
14 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัณณิตา    สร้อยทอง
2. เด็กหญิงกิตติยาวรรณ    แก้วประเสริฐ
1. นางคำตัน    บัวไชยยา
2. นางสาวประภา    กันยายน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................