งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 000271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิพิณดา    ม่วงวันดี
2 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิระภา    บุญจันสุนี
1. นายนายสถาพร    บุญเพิ่ม
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งลาวรัลย์    บัวรัตน์
4 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    ปินะถา
1. นายสมโภชน์    มูลวงศ์
5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอลัญนาฏ    ปินะสา
6 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดารุณี    ซิวา
1. นางชะไมพร    อาทิตย์ตั้ง
7 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวขวัญจิรา    แก่นไธสง
1. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
8 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอดิศร    พรไธสง
1. นายนิคม    ฆารสว่าง
9 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    วันโพธิ์
1. นางอธิกา    โพธิสัย
10 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ประทุมสูติ
1. นายอาคม    งามสพรั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................