งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 000027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสมฤดี    เงาเศษ
2. นางสาวชรินรัตน์    คำกองแก้ว
3. นางสาวสุนิสา    แก้วภา
1. นางภัทรา    นครศรี
2. นางมริยา    ศรีสังข์
2 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    สารเงิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พวงจำปา
3. เด็กหญิงกิตติยาพร    สมดอกแก้ว
1. นางธัญภร    วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา    จันทะกระยอม
3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณิภา    บุญยัสสะ
2. เด็กหญิงบุษบา    การรักษ์
3. เด็กหญิงสุประวีณ์    พิลึก
1. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
2. นางสริตา    จีบค้างพลู
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญสะอาด
3. เด็กหญิงนันทศิริ    สุขโสม
1. นางสายศิลป์    เจริญพันธุวงศ์
2. นางสาวนฤบล    บุญส่งตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................