งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 000269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศินิภา    กุลธินี
1. นายสถาพร    บุญเพิ่ม
2 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    พันหล่อมโส
1. นางสาวิตรี    จันทะคาม
3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายยศพล    สุวรรณโสภา
1. นางสาวสถิต    พันธ์โยศรี
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬธิดา    แดงประเสริฐ
1. นางเข็มทอง    โพธิ์ แสงดา
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรพจน์    คงแสนคำ
1. นางสุนิสา    เบ้าหนองบัว
6 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรพีพรรณ    ปะนัดสุนัง
1. นางศุภกาญจน์    ดงจารย์
7 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรชลีพร    ปริตวา
1. นายวีรศักดิ์    กาหลง
8 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวดี    วิชานนท์
1. นายสมโภชน์    มูลวงศ์
9 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายบวร    ราชพันแสน
1. นางสมใจ    วงษ์หล้า
10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรดา    ธรรมสา
1. นางปาริชาติ    แผงบุดดา
11 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชริดา    โกรัมย์
1. นายสุเมธ    เจริญภูมิ
12 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    สารากาล
1. นายสง่า    พิมพ์ดอนอัด
13 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอติกาญจน์    แสนวัง
1. นายราชิต    โสภาไฮ
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ช่วยรัมย์
1. นางหนูลักษณ์    ใจดี
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยริน    พงษ์พยัคฆ์
1. นายอาณา    ทับสีรัก
16 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายดุษฏี    ตรีเมืองซ้าย
1. นางสุนีพร    รัฐการวิวัฒน์
17 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวราการ    รินสอน
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
18 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภา    แทนนำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................