งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 000268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    สัตโส
1. นางสาวนัยนา    ประภูชะเนย์
2 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายโยธิน    พูผิวขำ
1. นายเกียรติพงษ์    มีไธสง
3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    ปักการะโต
1. นางสาวโชติรส    พรมชา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรวิสรา    ชารีอัน
1. นางเข็มทอง    โพธิ์แสงดา
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพลอนันท์    แสนโคตร
1. นางสุนิสา    เบ้าหนองบัว
6 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติทัต    พูลมณี
1. นายคมสันต์    สิงหะทรัพย์สาคร
7 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอริษา    ศรีภูวงษ์
1. นางอำนวย    สุวรรณศรี
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ราชเจริญ
1. นางพิกุล    เสนาโนฤทธิ์
9 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอติกานต์    นัตรพักตร์
1. นางชนันธิดา    โคตรุฉิน
10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทิ้งโคตร
1. นายสมชาติ    ราชจำเริญ
11 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทิ้งโคตร
1. นายสมชาติ    ราชจำเริญ
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสรัญญา    ทองพูล
1. นางวราภรณ์    เย็นวัฒนา
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา    ทนอุบล
1. นางอุไรวรรณ    ดวงทองพูล
14 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชีวกร    พันสีเงิน
1. นางสาวสุภัค    พันสีเงิน
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเขมทัต    ผดาวัน
1. นางสถาพร    บุตรสำราญ
16 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงโชติกา    พันธุ์งาม
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
17 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิรมล    จุรัมย์
1. นายวสันต์ศิลป์    พะยังเฆ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................