งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 000266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนัดลัดดดา    ชิณศรี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ปัจฉิมชาติ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    พานพิมพ์
4. เด็กหญิงอารยา    นามมนตรี
5. เด็กหญิงวิภาวี    ช่างประเสริฐ
6. เด็กหญิงจิราภา    สวัสดิผล
1. นางภคพร    มูลธรา
2. นางราตรี    แสนเย็น
3. นางนงนุช    ฤทธิสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................