งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 000265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    รับไธสง
2. เด็กหญิงสุจิตรา    แลโสภา
3. เด็กหญิงวาสนา    ถอนโพธิ์
1. นายประจักษ์    คำภะวา
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    แพงพงษ์มา
2. เด็กหญิงวรรณนิภา    เข็มทอง
3. เด็กหญิงปรางทิพย์    ศรฤทธิ์
1. นายสมโภชน์    มูลวงศ์
3 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิสา    แสนศิลา
2. เด็กหญิงอลิสา    ใจเพียร
3. เด็กชายธนารินทร์    ใจตรง
1. นายราชิต    โสภาไฮ
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพีรนุช    ทูลนอก
2. เด็กหญิงเจนจิรา    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงอาริสา    แสงอรุณ
1. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
2. นายอาณา    ทับสีรัก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................