งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 000263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปิยะพร    สาวิสิทธิ
3. เด็กหญิงทิพย์ชนก    เที่ยงธรรม
1. นายสถาพร    บุญเพิ่ม
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุปรียา    วาดเขียน
2. เด็กหญิงภัสสร    ปะวะถา
3. เด็กหญิงกิตศิริ    เจริญศรี
1. นางสาวสุภาวดี    ประดิษฐ์
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคุณญภัทร    อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงวิรากานต์    แสนกล้า
3. เด็กชายกฤษกร    อันทรินทร์
1. นายอดุลย์    เกษไทยสงค์
2. นางสาวศิธิธร    อะมะมูล
4 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสรวิศ    จันทร์ภักดิ์
2. เด็กหญิงนริศรา    นารี
3. เด็กหญิงณัฐพล    บุบผามะตะนัง
1. นางอมรพรรณ    สุขเอี่ยม
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายประเสริฐ    วิเศษดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แดงดี
3. เด็กชายทวีโชค    โสมา
1. นางอุไรรัตน์    ปาปะขัง
2. นางสุนิสา    เบ้าหนองบัว
6 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    ประวันเทา
2. เด็กหญิงสิรินญา    ศรีปัตเนตร
3. เด็กหญิงสุธิตา    จันทร์สาย
1. นางหนูจีน    เนตะวงศ์
2. นางพิไลพร    นิละปะกะ
7 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    บุมาต
2. เด็กชายวรวัฒน์    สพพะโส
3. เด็กชายจักรวาลย์    วงษ์สว่าง
8 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศราวุธ    อนุศิริ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    มหา
3. เด็กหญิงปภาวดี    วิชานนท์
1. นายสมโภชน์    มูลวงษ์
2. นายอดุล    สุรวาทกุล
9 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนัฐติพงษ์    โอปาก
2. เด็กชายจักรพรรดิ์    มะโฮงชัย
3. เด็กชายอำนาจ    ภูกิ่ง
1. นายประยูร    ขูรีรัง
2. นายณัฐพงษ์    รามสีดา
10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแคทรินทร์    บ้งกาวงษ์
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    รัตนพล
3. เด็กชายศราวุธ    จั้นพลแสน
1. นางปาริชาติ    แผงบุดดา
11 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราคำ    ซ้ายสนาม
2. เด็กหญิงภัคนันท์    มีศรี
3. เด็กหญิงหัทยา    ไชยสงค์
1. นายประเทือง    ทัพสุริย์
2. นางสมหวัง    ทัพสุริย์
12 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินารถ    ปะมา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    มิเล
3. เด็กหญิงเพชรลดา    ปะมา
1. นายสมชาติ    ราชจำเริญ
2. นางแสงจันทร์    ภูมาศ
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพัชร    หิตายะโส
2. เด็กหญิงฉัตรทอง    โสภาคำ
3. เด็กหญิงปานตะวัน    ชัยยุทธ
1. นางภัทรา    อุ่นใจ
2. นางมณีรักษ์    คำดำ
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    จันเรืองศรี
2. เด็กหญิงศศิธร    เกตุแสง
3. เด็กหญิงพรรณราย    พุงธิสาร
1. นางหนูลักษณ์    ใจดี
2. นายอนุราช    ลิลากุด
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    ปิตตังนาโพธิ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ยอดเจริญ
3. เด็กหญิงนริศรา    อันทะริน
1. นายอาณา    ทับสีรัก
2. นายวิฑูรย์    ภาคไม้
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    โพธิ์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีวรรณะ
3. เด็กชายชนะภูมิ    ประชายูร
1. นางสาวกุสุมา    สมศรี
2. นางจริยา    บุญเลิศ
17 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรพิชชา    ศรีสมเพชร
2. เด็กหญิงเขมิกา    กัสโป
3. เด็กหญิงปวีณา    ปิดตาสัง
18 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธัญกร    ปาสานะตัง
2. เด็กหญิงชลิตา    อามาตย์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญคุ้ม
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
2. นางสาวปรียาพัชร    หงษ์ษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................