งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 000262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทินะประภา    ยกยอน
2. เด็กหญิงประกายกานต์    เที่ยงทำ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุตรมังคะ
1. นายสถาพร    บุญเพิ่ม
2 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปวริศา    อันทะโคตร
2. เด็กหญิงเจนจิรา    มาลาม
3. เด็กหญิงณัฐรยาน์    ทะบวงศรี
1. นายจตุรชัย    แก้วกัลยา
2. นายพนม    แพนไธสง
3 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    ไชยมี
2. เด็กหญิงสวิตา    หายะคุณ
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    วรรญาติ
1. นางศุภลักษณ์    ชัยบาล
2. นางสุรัตนา    แสงบุญ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายมนตรี    นนทะสี
2. เด็กหญิงนุชรินทร์    จันทะปลาขาว
3. เด็กหญิงภัณฑิรา    ปิดตานัง
1. นางเข็มทอง    โพธิ์แสงดา
2. นางยุพิน    ธรรมษา
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิชิตา    ร่มรื่น
2. เด็กหญิงเนติกา    เทพพระ
3. เด็กชายพีระพงศ์    มากหมู่
1. นางสาวปรางทิพย์    บุญท้าว
2. นางสุนิสา    เบ้าหนองบัว
6 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปานตะวัน    กันหาสียา
1. นางพิไลพร    นิละปะกะ
7 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สิงหาราโท
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ปักกาโล
3. เด็กหญิงพรธิตา    ปัตตาเนย์
1. นางอำนวย    สุวรรณศรี
2. นางนิ่มนวล    ปักการะนัง
8 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ทองอาสน์
2. เด็กหญิงทิพย์มณี    เกตุแสนศรี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ปินะถา
1. นางหนูตุ๊    สารสวัสดิ์
9 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประกายมาศ    ธิตาแสง
2. เด็กหญิงชลชนก    ปุจฉาธรรม
3. เด็กหญิงวิชุดา    ดีอินทร์
10 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอาธิตยา    ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวีนัสศราย์    ทุริดไธสง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วกั้น
1. นางปาริชาติ    แผงบุดดา
2. นางนุชนาฎ    ขันโมลี
11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลกานต์    ยอดทองหลาง
2. เด็กหญิงญดาพร    พงษ์พันธ์นา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พิสิน
1. นายมิตร    สกุลจร
2. นางวันทนีย์    สกุลจร
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีวันคำ
2. เด็กหญิงวรรณษา    โคตรก่ำ
3. เด็กหญิงศิริยากร    บุญเขื่อง
1. นางภัทรา    อุ่นใจ
2. นางนางประภาวดี    เหล่าสิทธิ์
13 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    อินจิโน
2. เด็กหญิงอักษรสวรรค์    สวรรณศรี
3. เด็กหญิงพิมพิลา    เอี่ยมสำอาง
1. นายราชิต    โสภาไฮ
2. นายรักวิทย์    ภวภูตานนท์
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิชชุดา    เรืองผิว
2. เด็กหญิงอัญชลี    พลเพ็ง
3. เด็กชายภานุมาศ    เลิศสีดา
1. นางหนูลักษณ์    ใจดี
2. นายอุดม    ศรีโง๊ะ
15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวริษา    ปรุงเปรี่ยม
2. เด็กหญิงวรรณิภา    กายงาม
3. เด็กหญิงพัทธมน    พลทองมาก
1. นางพิสมัย    ยกน้อยวงษ์
16 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2
17 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนกันต์    นราวงษ์
2. เด็กหญิงนงนภัส    กะตะศิลา
3. เด็กหญิงวิภาวิณี    ปิยวงศ์
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
2. นายวิสิทธิ์    แฝงสมศรี
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีสุแล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    มนต์ทิพย์
3. เด็กหญิงพรรณรายณ์    ผ่องศรีงาม
1. นางเกษีย์    แก่นผกา
2. นางคำไพ    ลีหล้าน้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................