งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 000026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอริสา    เหมวิพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพิสา    จันทะสี
3. เด็กหญิงจินตนา    สุคำภา
1. นางกันยา    จอมศรีกระยอม
2. นางสาวสุจิตรา    ไสยาศรี
2 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพรเทพ    พุทธนันท์
2. เด็กหญิงอริสรา    วรโชติ
3. เด็กหญิงพิมพ์นรี    เดชาภัทร์ชุติกุล
3 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิวาริน    จันทะรัง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ทองพล
3. เด็กหญิงวิจิตรา    สุพรรณ์
1. นางทิพวัลย์    บำรุง
2. นางธนัญชนก    ศิริไพบูลย์
4 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนา    ปริทำมา
2. เด็กหญิงอารยา    ปะวะเส
3. เด็กหญิงกันณิกา    ม่วงมา
1. นางมณีรัตน์    พนาดร
2. นายนันทิเดช    พรหมดี
5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนพล    ปาสารักษ์
2. เด็กชายกฤษฏา    ทรงประโคน
3. เด็กชายอภิวัฒน์    รักษาพล
1. นางยุวดี    ประดับวัน
2. นางบาลเมือง    เอกรักษา
6 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฉันท์สินี    วิปาด
2. เด็กหญิงวราภรณ์    แพงสาย
3. เด็กหญิงณัฐยา    อ่อนแก้ว
1. นายเศรษฐพัฒน์    แก่นผกา
2. นายมนูญ    อุทัยแพน
7 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บัวสิงห์
2. เด็กหญิงกาญจนา    ราหา
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    พิมขวัญ
8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศ์พันธ์    สุภศร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    นักทำนา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    สีหาบุญลี
1. นางเยือน    ปทุมชาติพัฒน์
2. นางอุไรวรรณ    ปัตตานี
9 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสมปอง    คณะโท
2. เด็กหญิงศศิกาญน์    สงครินทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    โคบราน
1. นายสุวรรณ    หนองสี
2. นางโฉมยุพิน    หนองสี
10 โรงเรียนบ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำพั๊นซ์    ทันจร
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์    ยี่รัมย์
3. เด็กหญิงโชติกา    ดีชัยรัมย์
1. นางสาวพวงบุปผา    เขมะรัง
2. นางบุษบา    เมาะสมาน
11 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ปาละโค
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ลีหล้าน้อย
3. เด็กหญิงวิญาดา    มงคุล
1. นางสาวนฤบล    บุญส่งตระกูล
2. นางลัดดา    อาปัดชิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................