งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 000247
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สำราญดี
2. เด็กชายสัญญา    ยกน้อยวงษ์
3. เด็กชายณัฐพล    แกมไธสง
1. นางทุติยา    ธูปขุนทด
2. นายสมเดช    ธูปขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................