งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 000024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    จันทร์ศรี
2. เด็กชายธนกร    นิตไธสง
1. นางสาวอุ่นเรือน    ธิวรรณ
2 โรงเรียนบ้านโนนแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญาพักตร์    หมื่นกล้า
2. เด็กหญิงญาณิศา    ผาลารักษ์
1. นางสาวนิติยาภรณ์    สืบทิพย์
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชชา    เผื่อนภิญโญ
2. เด็กหญิงธนิกานต์    จำชาติ
1. นายนิพนธ์    ใบสน
2. นางสาวสุปรียา    ภูขาว
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชนะเกียรติ    ประวันทะกัง
2. เด็กชายณัฎฐจิตต์    บุญจรัล
1. นายไกรทอง    พนาดร
5 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวิศรุต    สร้างนา
2. เด็กชายอนุชา    ปัตจัตตัง
1. นางจันทร์เพ็ญ    โทนรินทร์
2. นางสาวชุลิกร    ปะสาทาเส
6 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทับหัวหนอง
2. เด็กหญิงวิสา    จิประพันธ์
1. นายธนะรัตน์    ภูครองแง้
2. นางสาวปราณี    ใจภักดี
7 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ภามทุม
2. เด็กชายคมสัน    เจิดพงศ์พิสัย
8 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนพกร    อุปัชฌาย์
2. เด็กหญิงเกวลี    โทแสง
9 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะวดี    รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร    ปินะกะเส
1. นายยรรรงค์    ประวารณะ
2. นางสมจิตร    อาจจอหอ
10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    อินธิแสง
2. เด็กชายศราวุฒิ    ปัตวัง
1. นายมิตร    สกุลจร
2. นางวันทนีย์    สกุลจร
11 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีรวิชญ์    คำพันธ์
2. เด็กชายจิรายุส    ดงสงคราม
1. นายสุพล    โคตรสังข์
2. นางทิพาพร    โคตรสังข์
12 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิตา    ปินะสา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    หงษ์ศรีหม่น
1. นางสาวอุลัยภรณ์    ประสีระเก
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรนุช    ราชบุรี
2. เด็กหญิงชลิตา    สืบสิงห์
1. นางสมัย    คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์    เณรสุวรรณ
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวิทยา    เจนไธสง
2. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์    ปัสสาวัน
1. นายอนุราช    ลิลากูด
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนันต์    ดวงมาลา
2. เด็กชายณัฐพงษ์    อินทะชัย
1. นายไพรัตน์    แก้วฤทธิ์
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ศุภผล
2. เด็กชายจีระศักดิ์    สวัสดิ์ละคร
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ    อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา    เสนา
17 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ใจมั่น
2. เด็กหญิงณัฐวรา    พลรัตน์
1. นางละมุด    ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี    บุญถม
18 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศรัญญา    บานศิริ
2. เด็กชายนรธีร์    อุทปา
1. นางสาววิลาวัลย์    จันทะดวง
2. นางสาวนภาภรณ์    จตุรปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................